Skip to main content

Estate Walks

I.1 Talaiot de ses Cases d'en Jordi

10th Century B.C. (approx.)
Prehistoric circular megalith, with six rows of cyclopean stones. Its purpose was residential and also defensive, for the entire valley could be controlled from this vantage point.

S X aC (aprox.)
Construcció prehistòrica formada per un talaiot circular, amb sis filades de pedres ciclòpies. La seva funció era residencial i alhora defensiva, ja que des d’aquí controlava la totalitat de la vall.

Construcción prehistórica formada por un talayot circular, con seis hiladas de piedras ciclópeas. Su función era residencial y al mismo tiempo defensiva, ya que desde aquí se controlaba la totalidad del valle.

I.2 Hort de sa Torre

XII-XX centuries
Hydraulic system comprising the sa Torre and sa Pella water sources, an ancient water channel, a triangular reservoir and a primitive section of walled terracing. This entire area dates back to the Islamic era.

S. XII-XX
Conjunt hidràulic format per les fonts de sa Torre i de sa Pella, una vella síquia, un safareig triangular i un primitiu espai marjat. Tot aquest espai es remunta a l’època islàmica.

Conjunto hidráulico formado por las fuentes de Sa Torre y de Sa Pella, una vieja acequia, una alberca triangular y un primitivo espacio abancalado. Todo este espacio se remonta a la época islámica.

I.3 Vinya de Son Bunyola

XIII-XIX centuries
The Son Bunyola vineyard is first documented following the conquest of Mallorca (1229 A.D.) In the XIX century malvasia wine from Son Bunyola was bottled and labelled in the estate’s wine cellar.

Segles XIII-XIX
La vinya a Son Bunyola apareix documentada just després de la conquesta de Mallorca (1229 dC). Al segle XIX lel vi de malvasia de Son Bunyola s’embotellava i etiquetava al celler de les cases.

La viña de Son Bunyola aparece documentada después de la conquista de Mallorca (1229 dC). En el siglo XIX el vino de malvasía de Son Bunyola se embotellaba y etiquetaba en la bodega de la casa.

I.4 Observatori de ses Planes

1936-1945
A group of buildings, installations and shelters whose purpose was for aeronautical observation during the Spanish Civil War (1936-1939), and employed until the end of the Second World War (1945).

1936-1945
Conjunt d’edificacions, instal·lacions i garites destinades a l’observació aeronàutica durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) fins a finals de la II Guerra Mundial (1945).

Conjunto de edificaciones, instalaciones y garitas destinadas a la observación aeronáutica durante la Guerra Civil española (1936-1939) hasta finales de la II Guerra Mundial (1945).

I.5 Camí vell de Son Bunyola

XII-XX centuries
Son Bunyola old road. Remains of the bridle path of mediaeval origin that linked the houses of Son Bunyola with Banyalbufar across the sa Bastida pass.

Segles XII-XX
Restes del camí de ferradura d’origen medieval, el qual comunicava les cases de Son Bunyola y Banyalbufar a través del coll de sa Bastida.

Restos del camino de herradura de origen medieval, que comunicaba la casa de Son Bunyola y Banyalbufar a través del collado de sa Bastida.

I.6 Son Balaguer

XV century
The houses forming Son Balaguer are of mediaeval origin and have been linked to Son Bunyola at certain times in history. Worth noting is the defence tower which still has a machicolation and defensive embrasures.

Segle XV
Les cases de Son Balaguer són d’origen medieval y han estat vinculades en alguns moments de la història a Son Bunyola. Del conjunt destaca la torre de defensa, la qual manté matacà i espitlleres defensives.

La casa de Son Balaguer es de origen medieval y ha estado vinculada en algunos momentos de la historia a Son Bunyola. Del conjunto destaca su torre de defensa, que mantiene matacán y aspilleras defensivas.

I.7 Punta de s’Àguila

This is one of the most unique capes in the Serra de Tramuntana. Between the XVI and XVII centuries there was a maritime observatory here to control pirates. Facing it, the ship Luigina G was shipwrecked in 1917.

És un dels caps més singulars de la serra de Tramuntana. Entre els segles XVI i XVIII hi havia un lloc de vigilància marítima per controlar la pirateria. Al davant, en el 1917 s’enfonsà el vaixell Luigina G.

Es uno de los cabos más singulares de la Serra de Tramuntana. Entre los siglos XVI y XVII había aquí un puesto de vigilancia marítima para controlar la piratería. Enfrente, en el 1917 naufragó el barco Luigina G.

Book Now